Alavis březen 2022
RC light srpen 2022

Regulamin

Warunki sprzedaży

 1. Postanowienia wstępne i ogólne definicje
  1.1. Warunki handlowe spółki handlowej VAPASKO s.r.o. z siedzibą w: Ke Hřišti 318, Nové Dvory, 285 31. Z numerem indetyfikacyjnym NIP 01604198, zapisanego do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Pradze w dziale C, zapis 208442 jako sprzedawca polega przepisom § 1751 ust.1 ustawy numer 89/2012 Dz.U. z późniejszymi zmianami oraz ustawy numer 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów ( Kodeks Cywilny) w rozdziale wzajemne prawa i obowiązki stron umowy wynikającej z tzw. Umowy kupna - sprzedaży zawartej między sprzedającym a inną osoba fizyczną lub osobą prawną zwaną kupującym za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedawcy. Sklep internetowy obsługiwany jest przez sprzedającego pod linkiem http://vaschovatel.pl
  1.2. Regulamin dodatkowo reguluje prawa oraz obowiązki stron umowy podczas korzystania ze strony internetowej sprzedającego tzw. Witryną i inne stosunki prawne z tego wynikające. Warunki handlowe nie obowiązują w przypadku osoby, która zamierza dokonac zakupu od sprzedawcy jest osoba prawną, która występuje przy dokananiu zamówienia w ramach swojej działalności gospodarczej.
  1.3. Postanowienia różniące się od warunków handlowych można uzgodnić w umowie kupna - sprzedaży. Odmienne postanowienia w umowie mają pierwszeństwo przed ogólnymi postanowieniami warunków handlowych.
  1.4. Postanowienia utworzone w warunkach handlowych są integralną częścią umowy kupna – sprzedaży. Zamównie, umowa kupna - sprzedaży i warunki handlowe są sporządzone w języku polskim.
  1.5. Wysyłając zamowienie do realizacji kupujący potwierdza, że zapoznał się z warunkami handlowymi (regulaminem) firmy VAPASKO s.r.o. w tym procedurą reklamacji, zwrotu towaru, kosztami transportu i zgadza się z nimi bez żadnych zastrzeżeń.
  1.6. Warunki handlowe obowiązują od 1 września 2015 roku. Treść regulaminu może zostać zmieniona lub uzupełniona przez sprzedawcę.
 2.  Konto użytkownika
  2.1. Na podstawie rejestracji kupującego na internetowej stronie sprzedawcy, kupujący może zyskać dostęp do swojego interfejsu użytkownika. Kupujący również może zmówienie towaru dokonać bez rejestracji bezpośrednio na stronie internetowej sprzedającego.
  2.2. Dokonując rejestracji na stronie internetowej sprzedającego i zamawiając towar kupujący jest zobowiązany do podaia prawidłowych i zgodnych z prawdą wszystkich danych osobowych. Kupujący również zobowiązuje się do akutualizajci danych podanych w koncie użytkownika w przypadku, że dojdzie do ich zmiany. Dane, które kupujący zadał w koncie użytkownika czy róznież przy złożeniu zamówienia towaru sprzedawca uważa za prawidłowe i zgode z prawdą.
  2.3. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika i przyjmuje do swojej wiadomości, że sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tgo obowiązku przez kupującego.
  2.4. Kupujący nie jest uprawiniony do zezwolenia na korzystanie z konta użytkownika osobom trzecim.
  2.5. Sprzedawca ma prawo usunąć konto użytkownika jeżeli kupujący nie korzysta ze swojego konta dłużej niż 365 dni lub w przypadku poruszenia przez kupującego obowiązki wynikające z warunków handlowych ( regulaminu).
  2.6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jego konto użytkownika może być niedostępne całą dobę w przypadku niezbędnej regulacji oprogramowania systemu lub konserwacji sprzętu.
  2.7. Kupujący posiada prawo na anulowanie swojej registracji konta uzytkownika, ponownie za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego. Anulowanie konta użytkownika zostanie potwierdzone przez sprzedawcę e-mailem.
 3. Zawarcie umowy kupna - sprzedaży
  3.1. Wszystkie prezentowane produkty umieszczone na stronie internetowej sklepu internetowego mają charakter informacyjny i sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna -sprzedaży dotyczącej wystwaionych produktów. Postanowienia podle § 1732 paragraf 2 Kodeksu Cywilengo nie mają zastosowania.
  3.2. Strona internetowa zawiera liste produktów oferowanych przez sprzedawcę do sprzedaży, w tym ceny poszczególnych towarów. W podanych cenach oferowanych produktów jest wliczony podatek od towarów i usług podle ustawy o stwakach podatku Vat oraz wszystkie opłaty z tym związane. Oferta sprzedaży i ceny towarów są ważne tak długo jak są wyświetlone w popisie produktu. Przepis ten nie ogranicza sprzedającego zawarcia umowy kupna - sprzedaży na indywidualnie ustalonych warunkach.
  3.3. W warunkach sklepu internetowego znajdują sie również informacje dotyczące kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towaru. Informacje te są ważne w przypadku gdy towary są dostarczane na terytorium Polski.
  3.4. Aby zamówić towar, kupujący wypelnia formularz zamównienia na stronie internetowej sprzedającego. Formularz zamówienia zawiera następujące informacje :
  • Zamówiony towar ( towar jest włożony przez kupującego to elektronicznego koszyka w internetowym sklepie sprzedającego)
  • Kupujący wybiera sposób zapłaty za towar, wypełni informacje dotyczące o sposobie dostarczenia zamówionego towaru.
  • Uzyskuje informacje o kosztach związanych z dostawą zamówionego towaru przez kupującego.
  3.5. Przed odesłaniem zamówienia przez kupującego do sprzedawcy, kupujący ma jeszcze możliwość sprawdzenia i zmiany danych osobowych, które kupujący podał w zamówieniu. Dzięki temu podsumowaniu kupujący ma możliwość wykrycia i poprawienia błędów popełnionych podaczas wprowadzania danych osobowych do zamówienia. Kupujący przesyła zamówienie sprzedającemu za pośrednictwem przycisku “ wyślij zamówienie” Dane osobowe podane w zamówieniu są uważane przez sprzedawcę za prawidłowe i zgodne z prawdą. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia sprzedawca potwierdzi kupującemu fakt przyjęcia zamówienia do realizacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na e-mailowy adres podany przez kupującego w złożonym zamówieniu.
  3.6. W zalezności od charakteru zamówienia ( ilości towaru, ceny za zakup, koszty za przesyłkę) sprzedawca ma zawsze prawo o dodatkowe potwierdzenie przez kupującego zamówienia ( drogą telefoniczną lub elektroniczną ).
  3.7. Stosunek umowy mędzy sprzedającym i kupującym powstaje z chwilą doręczenia przyjęcia do realizacji zamówienia, które sprzedający potwierdza kupującemu przez pocztę elektroniczną ( e-mail podany przez kupującego w formularzu zamówienia).
  3.8. Kupujący przyjmuje do swojej wiadomości, że sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna - sprzedaży w szczególności z osobami, które wczesniej w jakikolwiek sposób naruszyły umowę kupna - sprzedaży ( warunki handlowe, regulamin).
  3.9. Kupujący posyłając zamówienia sprzedającemu wyraża zgodę na użycie środków porozumienia się na odległość przy zawieraniu umowy kupna - sprzedaży. Koszty poniesione przy zawieraniu umowy kupna - sprzedaży ( koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych ) ponosi sam kupujący.
  3.10. Minimalna wartości zamówionego towaru wynosi 17 zł. Cena transportu nie jest wliczona w minimalny limit zamównia złożonego przez kupującego.
  3.11. Kupujący ze złożeniem zamówienia wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości sms.
  3.12. Sprzedający zastrzega sobie prawo na zmianę prezentu, jeżeli prezent jest dołączony do zamówienia kupującego.
 4.  Cena towaru i warunki płatności
  4.1 Cene za towar oraz wszystkie koszty związane z dostawą towaru w ramach umowy kupnasprzedaży kupujący może zapłacić sprzedającemu w następujący spsób:
  • Gotówką za pobraniem w miejscu wskazanym przez kupującego w zamównieniu.
  • Przelwem bankowym na konto sprzedającego: PLN 52 1020 1026 0000 1702 0443 6820 utworzonego w PKOBP
  • Bezgotówkową kartą płatniczą za pośrednictwem systemu płatności payu.
  4.2. Wraz z ceną kupna towaru kujujący zobowiązany jest zapłacić sprzedającemu koszty związane z pakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej kwocie. O ile wyraźnie nie jest określono inaczej, cena zakupu towaru obejmuje również koszty związane z dostwą towaru.
  4.3. Sprzedawca nie wymaga od kupującego kaucji ani żadnej zaliczki ani innej podobnej płatności. Nie narusza to żadnego z postanowień art. 4.6 warunków dotyczących obowiązku zapłaty ceny zakupionego towaru przez kupującego z góry sprzedającemu.
  4.4. W przypadku płatności gotówką przy odbiorze cena za zakupiony towar jest również zapłacona przy odbiorze. W przypadku dokonania płatności bezgotówkowej np. Przelewem bankowym cena kupna towaru wraz z kosztami dostawy jest spłatna do 14 dni od zawrcia umowy kupna - sprzedaży (przyjęcia i potwierdzenia realizacji zamówienia).
  4.5. W przypadku płatności bezgotówkowej kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny towaru wraz z opłatami za dostawę ze zmennym symbolem płatności. Obowiązek ten jest spełniony w momencie zaksięgowania odowiadającej kwoty za zamówienie na koncie sprzedającego.
  4.6. Sprzedawca ma prawo, zwłaszcza w przypadku gdy kupujący nie dostarczy dodatkowego potwierdzenia zamówienia(art. 3.6) zażądać zapłaty całej ceny zakupu przed wysłaniem towaru kupującemu.
  4.7. Wszelkie rabaty od ceny towaru udzielone kupującemu przez sprzedającego nie łączą się ze sobą.
  4.8. Sprzedający wystawi kupującemu dokument podatkowy tzw. Fakturę Vat dotycząca płatności dokonanych na podstawie umowy kupna- sprzedaży. Sprzedawca jest płatnikeim podatku VAT. Dokument podatkowy (faktura Vat) zastanie wystawiona przez sprzedającego kupującemu po zapłaceniu ceny za towar i zostanie przesłana w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zamówieniu przez kupującego.
  4.9. Zgodnie z ustawą o rejestracji sprzedaży sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia kupującemu paragonu lub faktury VAT. Jednocześnie jest zobowiązany do rejestrowania otrzymanych przychodów u administratora podatkowego online. W przypadku awarii technicznej najpóźniej do 48 godzin.
 5.  Czas dostawy
  5.1. Jeżeli sprzedawca posiada towar na stanie magazynowym, zobowiązuje się do wysłania i przekazania go przewoźnikowi bez zbędnej zwłoki jednak najpóźniej do 2 dni roboczych od zawarcia umowy kupna - sprzedaży. Jeżeli sprzedawca nie posiada towaru na stanie magazynowym zobowiązuje się do jego wysłania i przekazania przewoźnikowi bez zbędnej zwłoki nie później niż 5-7 dni roboczych od zawarcia umowy kupna - sprzedaży.
  5.2. W przyadku gdy przewidywalny termin dostawy będzie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy kupna - sprzedaży kupujący ma prawo na odsąpienie od umowy kupna - sprzedaży.
 6. Odstąpienie od umowy kupna - sprzedaży i reklamacje towaru
  6.1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 1837 Kodeksu Cywilnego nie jest możliwe odstapienie od umowy kupna - sprzedaży na dostawę towaru, która zastała zmodyfikowana zgodnie z życzeniem kupującego.
  6.2. Jeżeli nie jest to przypadek wymieniony w powyższym punkcie, w którym nie można odstąpić od umowy kupna - sprzedaży kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna - sprzedaży zgodnie z § 1829 ust. 1 Kodeksu Cywilnego w terminie czternastu dni od odbioru towaru, a to w przpadku hdy przedmiotem umowy kupna – sprzedaży jest kilka rodzajów towaru lub dostawa kliku części, termin ten zaczyna od dnia otrzymania przesyłki. Odstąpienie od umowy kupna - sprzedaży musi zosatć przesłany sprzedającemu w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki pocztą elektroniczną na adres: info@vaschovatel.pl
  6.3. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z warunkami handlowymi, umowy kupna -sprzedaży zostaje anulowana. Towar należy zwrócić sprzedawcy w ciągu czternastu dni w orginalnym opakowaniu. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna - sprzedaży to kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru sprzedającemu. Towar ze wzgędu na swój charakter nie może być odesłany zwykłą pocztą.
  6.4. W ciągu czternastu dni od zwrotu towaru przez kupującego zgodnie z warunkami handlowymi, sprzedawca ma prawo do kontroly zwróconego towaru w szczególności do ustalenia czy zwrócony towar nie jest uszkodzony, zużyty lub częściowo zużyty.
  6.5. W przypadku odstąpienia od umowy kupna - sprzedaży zgodnie z warunkami handlowymi, sprzedawca zwróci środki otrzymane przez kupującego w ciągu czternastu dni od odstąpienia od umowy kupna - sprzedaży przez kupującego, w taki sam sposób w jakim sprzedawca otrzymał środki pieniężne od kupującego. Sprzedawca jest również uprawiony do zwrotu świadczenia, które kupujący zapewinił przy zwrocie towaru jeżeli wyraził kupujący na to zgodę. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna - sprzedaży, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków pieniężnych kupującemu znaim kupujący nie zwróci twaru sprzedającemu.
  6.6. Sprzejadący ma prawo na jednostronne potrącenie prawa do odszkodowania za szkody wyrządzane w towarze z prawem kupującego do zwrotu ceny zakupu.
  6.7. Do mementu odbioru towaru przez kupującego sprzedający ma prawo w każdej chwili odstąpić od umowy kupna - sprzedaży. W takim przypadku sprzedający zwróci kupującemu cenę zakupu bez zwłoki gotówka na konto wskazane przez kupującego.
  6.8. W przypadku przekazania kupującemu prezentu wraz z towarem, umowa podarunkowa między sprzedającym a kupującym zastaje zawarta pod warunkiem, że jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna - sprzedaży umowa podarunkowa na taki prezent traci prawną moc i kupujący jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego prezentu.
  6.9. Kupujący nie ma prawa na reklamację otrzymanego prezentu.
  6.10. Jeżeli kupujący chce reklamować dostarczony towar z powodu uszkodzenia, niekompletnej dostawy lub innego powodu zawsze konieczne jest przesłanie e-maila wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym, który znajduje się w lewym dolnym rogu. Reklamacja zostanie
  rozpatrzona w ciągu 30 dni.
 7.  Prawi z tytułu wad dostarczonego towaru i warunki gwarancyjne
  7.1. Prawa i obowiązki stron umowy kupna - sprzedaży w zakresie praw wynikających z nienależytego wykonania regulują odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy ( w szczególności przepisy działów 1914 do 1925 działów 2099 do 2117 i działów 2161 do 2174 Kodeksu Cywilnego).
  7.2. Sprzedawca odpowiada kupującemu, że towar nie posiada żadnych wad przy odbiorze. W szczególności sprzedawca odpowieda przed kupującym, że w momencie odbioeu przez kupującego:
  • Towary posiadją wszystkie cechy uzgodnione przez strony, a to w przypadku braku umowy mają cechy opisane przez sprzedawcę lub producenta.
  • Towar nadaje się do celu wskazanego przez sprzedawcę lub do celu, do którego towary tego radzaju są powszechnie używane.
  • Towar odpowiada pod względem jakości lub konstrukcji jest zgodny ze zmówieniem.
  • Towar posiada odpowidnią miarę lub wagę.
  • Towar spełnia wszystkie wymagania zgodne z przepisami prawymi.
  7.3. Postanowienia art. 7.2. regulaminu nie dotyczą towaru sprzedanego po niższej cenie za wadę, za którą ustalono niższą cenę zużycia spowodowanego normlanym użytkowaniem, towaru używanego z wadą odpowiadającą stopniowi użytkowania lub zużycia kupującego lub jeżeli wynika to z charakteru towaru.
  7.4. Jeżeli wada towaru pojawi się w ciągu sześciu miesiący od otrzymania, uważa się, że towar był wadliwy w chwili odbioru.
  7.5. Reklamowany towar kupujący musí zasłać sprzedającemu na adres : Ke Hřišti 318, Nové Dvory, 285 31. Momentem rozpoczęcia reklamacji uważa się moment w którym sprzedawca otrzymał fizycznie reklamowany towar od kupującego.
 8.  Warunki dostawy i transportu
  8.1. Sposób dostawy towaru określa kupujący przy złożeniu zamówienia. Sprzedawca jest uprawiony do zmiany środka transportu wybranego na podstawie wniosku kupującego, jeżeli ten środek transportu nie jest odpowedni do dostarczenia zmówionego towaru.
  8.2. Zgodnie z umową kupna - sprzedaży sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru kupującemu w miejsce przez nego wskazane, kupujący jest zobowiązany do odebrania towaru przy odbiorze, sprzedającemu przysługuje prawo żądnia zwrotu kosztów transportu do miejsca dostawy w rzeczywistej wysokości, a także prawo do odstąpienia od umowy kupna - sprzedaży.
  8.3. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stranie kupującego konieczne jest wielokrotne dostarczenie towaru lub w inny sposób niż podano w zamówieniu, kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z powtórną dostawą towaru lub kosztów związanych z inną metodą dostarczenia.
  8.4. Przy odbiorze towaru od przewoźnika kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania towaru a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad niezwłocznie musí powiadomić przewoźnika. W przypadku stweirdzenia naruszenia opakowania kupujący ma prawo nie odebrać  przesyłki od przewoźnika. Kupujący poprzez podpisanie listu przewozowego potwierdza że przeysłka spełniała wszystkie warunki i wymagania oraz ze szelkie późniejsze roszczenia z tytułu naruszenia opakowania przesyłki nie mogą być uwzględnione.
  8.5. Inne prawa i obowiązki stron w transporcie towarów mogę być regulowane przez warunki dostawy sprzedawcy, jeśli zostały przez niego wydane.
  8.6. Waga zamówienia na terenie Polski nie może przekorczyć 40 kg, jeżeli jest to zamówienie o łącznej cenie do 1000 kg.
 9. Inne prawa i obowiązki wynikające z umowy kupna - sprzedaży
  9.1. Kupujący nabywa własność towaru płacąc pełną cenę za zakup towaru.
  9.2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że wszystko co znajduje się na stronie internetowej sprzedającego jest chronione prawem autorskim. Kupujący zobowiązuje się nie wykonawać żadnych czynności, które pozwolołyby jemu lub osobam trzecim na ingerecję lub korzystanie z
  oprogramawania lub innych elementów składających się na stronie internetowej sprzedającego.
  9.3. Kupujący nie jest uprawniony do korzystania z mechanizmów oprogramowania lub innych procedur podczas korzysatnia z internetowego sklepu, które by mogły miec negatywny wpływ na działanie ineternetowego sklepu sprzedającego.
  9.4. W stosunku do kupującego sprzedający nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu § 1826 odst. 1 pism. Kodeksu Cywilnego.
  9.5. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy spowodowane interwencjami osób trzecich w serwisie lub w wyniku korzystania ze strony niezgodnie z ich przeznaczeniem.
  9.6. Kupujący przyjmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 odst.2 Kodeksu Cywilnego.
 10. Ochrona danych osobowych
  10.1. Ochronę donych osobowych kupującego będącego osobą fizyczną zapewnia ustawa nr. 101/2000 Dz.U. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.
  10.2. Kupujący wyraża zgodę na przetważanie następujących danych osobowych: imie i nazwisko, adres zamieszkania, numer idnetyfikacyjny, numer NIP, adres e-mail, numer telefonu. Warunki przetwarzania oraz specyfikacje konkretnych danych osobowych na przetwarza niektórych kupujący wyraża zgodę.
  10.3. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedającego w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy kupna - sprzedaży.
  10.4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych przy składaniu zamówienia poprawnie i zgodnie z prawdą oraz że jest zobowiązany do niezłocznego poiformowania sprzedawcy o zmianie jego danych osobowych.
  10.5. Sprzedawca może upowaznić osobe trzecią do przetwarzania danych osobowych kupującego jako przedmiotu przetwarzającego. Poza osobami przewożącymi towar dane osobowe nie będa przekazywane bez zgody kupującego.
  10.6. Dane osobowe będą przetwarzane bezterminowo. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany.
  10.7. Kupujący potwierdza, że podane dane osobowe są prawidłowe oraz że został poinformowany, że jest to dobrowolne podanie danych osobowych. Kupujący oświadcza, że został poinformowany i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
  10.8. W przypadku gdy kupujący uzna, że sprzedawca lub podmiot przetwarzający dokonuje przetwarzania jego danych osobowych co jest sprzeczne z ochroną życia prywatnego i osobistego kupujący może:
  • Poprosić sprzedawcę lub podmiot przetwarzający o wyjaśnienie
  • Zażądać od sprzedawcy lub przedmiotu przetwórcy naprawy powstałej w tej sytuacji. W szczególności może chodzić o zablokowanie, poprawienie, uzupełnienie lub usunięcie danych osobowych. Jeżeli sprzedawca lub przedmiot przetwarzający nie zastosuje się do
  żadania, kupujący ma prawo skontaktować sie bezpośrednio z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.
  10.9. Jeżeli kupujący zażąda informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych, sprzedawca jest zobowiązany do podania tych informacji.
 11. Końcowe postanowienia
  11.1. Jeżeli relacja związana z korzystania straony internetowej lub stosunek prawny zawarty w umowie kupna - sprzedaży zawiera element międzynarodowy strony uzgadniają że relacja ta podlega prawu Czeskiej Republiki. Nie narusza to uprawnień konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisu prawa.
  11.2. Sprzedawca jest uprawiony do sprzedaży towarów na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej.
  11.3. Jeżeli którekolwiek postanowienie regulaminu jest lub stanie się nieważne zostanie zastąpione postanowieniem, którego znaczenie jest jak najbardziej zbliżone do nieważnego postanowienia. Zmiany i uzupelniania umowy kupna - sprzedaży lub warunków handlowych wymagają formy pisemnej.
  11.4. Umowa Kupna, w tym warunki handlowe jest archiwizowana przez sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.
  11.5. Dane kontaktowe sprzedawcy: adres dostawy: VAPASKO s.r.o., Ke Hřišti 318, Nové Dvory, 285
  31, adres e-mail info@vaschovatel.pl
 

Ustawienia ochrony prywatności

Dopasowujemy się do Twoich potrzeb. Aby być jak najlepszym, potrzebujemy Twojej zgody na wykorzystywanie poszczególnych plików cookies oraz przekazywanie danych podmiotom trzecim. Kliknij "Zgadzam się", aby wyrazić zgodę.

Zgadzam się

Ustawienia plików cookie

Tutaj masz możliwość włączenia poszczególnych plików cookie zgodnie ze swoimi preferencjami.

Zgadzam się ze wszystkim Odrzuć wszystko